Główny partner portalu

fot. materiały UM Piła
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Wydawałoby się, że to już kwesta niedługiego czasu, kiedy ruszy długo oczekiwana przebudowa stadionu piłkarsko-żużlowego przy ulicy Bydgoskiej w Pile. Jak się okazuje, przez działania Stowarzyszenia Ekologicznego EFFATA z Piły rozpoczęcie prac budowlanych może przesunąć się o kilka miesięcy. Przypomnijmy, że w Starostwie znajdują się od ponad 3 tygodni dokumenty o wydanie pozwolenia na budowę.

 

Kilka dni temu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA złożyło do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Piły w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy stadionu przy ul. Bydgoskiej w Pile, wraz z wnioskiem o dopuszczenie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA do udziału w niniejszym postępowaniu na prawach strony, ze względu na jego cele statutowe i interes społeczny.

– Trzy tygodnie temu wystąpiliśmy do Starostwa w Pile o pozwolenie na budowę po zakończeniu procesu projektowania stadionu. Decyzja starosty musiała zapaść najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od tego momentu. By wszcząć ten proces musieliśmy dostarczyć jeszcze prawomocną decyzję środowiskową, którą otrzymaliśmy od prezydenta Piły i tak się stało. Starostwo także ją otrzymało. Kilka godzin później okazało się jednak, że decyzja ta została oprotestowana przez Artura Łazowego i Stowarzyszenie EFFATA. Protest zamiast do UM Piły, omyłkowo został wysłany do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile. Nota bene uzasadnienie tego protestu jest naszym zdaniem kuriozalne. My decyzję podjęliśmy w trybie uproszczonym, przyjmując zgodnie z prawem tezę, że wolno nam tak zrobić jeśli prowadzimy prace na terenie mniejszym niż 2 ha. Tymczasem Łazowy policzył, że cała parcela przy Bydgoskiej ma 5 hektarów. Nie zauważył, że my nie przerabiamy wszystkiego, w gruncie rzeczy jeśli chodzi o powierzchnię zaplanowanych robót jesteśmy zdecydowanie poniżej tego limitu. Ze strony miasta poszło już odwołanie do SKO, wraz z jego uzasadnieniem SKO. Niestety procedura ta wstrzymuje wydanie pozwolenia do czasu publikacji wyroku. To może opóźnić rozpoczęcie inwestycji nawet o kilka miesięcy. Odbieram działania Artura Łazowego jako kolejny element jego walki z prezydentem Piły, a nie dbania o środowisko jako takie, zastrzeżeń do projektu bowiem nie przywołuje w swoim proteście. Wojuje z prezydentem już na wielu frontach, przychodząc w sukurs jego oponentom, którym odbudowa żużla w Grodzie Staszica nie w smak – mówi Dariusz Kubicki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile.

Jak czytamy w piśmie odwoławczym Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, powyższa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (§3 ust. 1 pkt 57).

Kwalifikując przedsięwzięcie na podstawie powierzchni zabudowy stosuje się definicję z 1 ust. 2 pkt 2 powyższego rozporządzenia, należy przede wszystkim określić powierzchnię zabudowy, czyli powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do  przekształcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsięwzięcia – w pkt II ppkt b powyższej decyzji wskazano, że w trakcie prac budowlanych inwestor realizując przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Natomiast w tym samym ppkt powyżej decyzji stwierdzono, że powierzchnia podlegająca przekształceniu w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji nie przekracza 2 ha, gdzie cała działka jest większa jak 511 i nie została uwzględniona istniejąca zabudowa ani nie wykazano w decyzji zaplecza budowy.

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 r.p.z.o.ś., jeżeli suma powierzchni zabudowy dla planowanej inwestycji i powierzchni zajętej pod zabudowę istniejącego kompleksu przekroczy powierzchnię 2,0 ha to wymagana jest decyzja środowiskowa.

Zgodnie z art. 72 ust.l pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się przed decyzją o warunkach zabudowy (zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741), decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzja o warunkach zabudowy).

Powyższe stanowi rażące naruszenie prawa, dlatego wnoszę o uchylenie decyzji Prezydenta Miasta Piły o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Mając powyższe przykładowo wskazane naruszenia przepisów wnoszę o uchylenie w/w decyzji.


Jak niedawno informował prezydent Piły koszt przebudowy stadionu, w ramach którego znajdzie się m.in. remont wieży sędziowskiej, budowa parku maszyn i budynków socjalno-biurowo-magazynowych wzrośnie z 10 do 18 milionów. Miasto złożyło wniosek do programu Polski Ład na wsparcie tej inwestycji.